Política de privacitat

1. Dret d'informació

Amb conformitat amb l’establert per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), Quipu App S.L. (d’ara en endavant, “QUIPU”) titular del lloc web getquipu.com (d’ara en endavant, el “Lloc Web”), informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal creat per QUIPU i sota la seva responsabilitat.

2. Protecció de dades

  • D’acord amb el prevista a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al seu article 12, no es considerarà comunicació ni cessió de dades l’accés per part de QUIPU a les dades de caràcter personal del CLIENT – el responsable del fitxer – ja que aquest accés i corresponent tractament és necessari per realitzar la prestació objecte del contracte.
  • Per aquest motiu, i a efectes de la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions del CLIENT, expressades en aquesta clàusula i al contracte, que no aplicarà o utilitzarà per finalitats diferents a les pactades per les parts, ni les comunicarà, ni per la seva conservació, a tercers.
  • QUIPU es compromet a adoptar i implementar les mesures tècniques de seguretat a les que es refereix l’article 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i en tot cas, les previstes al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Un cop executada la presentació de serveis pactada, i quan no sigui necessari per continuar amb el servei contractat, les dades de caràcter personal seran destruïdes o retornades al CLIENT per part de QUIPU, al igual que qualsevol còpia, suport o document que consti qualsevol dada personal objecte del tractament.
  • El CLIENT mantindrà indemne a QUIPU davant qualsevol perjudici i/o dany que se li assigni com a conseqüència del incompliment de les obligacions relatives a la recollida de les dades exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en particular, del compliment dels articles 4, 5 i 6 de la Ley Orgánica número 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre (més endavant referida com a "LOPD").

3. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a l’efecte al Lloc Web son recopilats per QUIPU amb la finalitat de facilitar la presentació dels serveis que QUIPU proporciona a través del seu Lloc Web de QUIPU, així com per facilitar informació comercial sobre serveis que puguin ser del seu interès. Vostè autoritza QUIPU a posar-se en contacte amb l’usuari per millorar així el servei.

Les dades que recopila QUIPU serveixen per monitoritzar els patrons d’ús i millorar les comunicacions amb l’usuari i el servei que ofereix. En cap cas s’accedeix a la informació que l’usuari incorpora a QUIPU ja que resulta encriptada i per tant no és possible accedir-hi. L’usuari és responsable directe de mantenir segur el control de l’accés de la informació empresarial. Així mateix, l’usuari és responsable directe de l’ús que una tercera part pugui fer la de seva informació si l’usuari ha estat responsable de cedir aquesta informació.

4. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Tots els camps del formulari de registre a complimentar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició. Sense perjudici de l’anterior, existeix un formulari addicional per detallar el perfil del Usuari i les dades que aquest facilita no són obligatòries. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a QUIPU son certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades.

5. Consentiment de l'usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant els formularis electrònics de QUIPU, o en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposen el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats.

6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació del tractament de les seves dades personals, als termes i condicions previstes a la LOPD. L’usuari podrà exercir aquests drets dirigint-se a QUIPU APP SL, amb CIF B-66086042 i domicili al carrer Àlaba 61, 6-2 de Barcelona (08006 - Espanya), o bé enviant un correu electrònic a la següent direcció: support@quipuapp.com.

7. Seguretat

QUIPU manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abans per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés on autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del Lloc Web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. QUIPU es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com conferir un tractament segur de les cessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas, poden produir-se.

QUIPU entén la rellevància de les dades que l’usuari entri al sistema, i és per això que tenim una gran cura per emmagatzemar i mantenir segur aquestes dades. Tota la informació incorporada al sistema es guardi curosament encriptada als nostres servidors. Es per això que els nostres servidors tenen un certificat SSL emès per una autoritat mundialment reconeguda en la matèria com és RapidSSL. Així doncs, tota la informació entre l’usuari i el servei és encriptada.

8. Butlletí i comunicacions electròniques comercials

La subscripció al servei de QUIPU suposa per part del usuari la subscrició al butlletí electrònic i push digital on s’incloguin noticies i novetats més rellevants del lloc web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a través del formulari interactiu inclós al lloc web. La baixa del push digital es podrà realitzar mitjançant un enllaç a la part inferior. Així mateix el registre al Lloc Web implica la autorització expressa dels Usuaris a que QUIPU informi que realitzarà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per l’usuari.

9. Cookies i IPs

Pots llegir la nostra política de cookies aquí.

10. Modificació de la present política de privacitat

QUIPU es reserva el dret a modificar la present política per adaptarla a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de l’indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que es duguin a terme.

11. Exportació de les dades financeres

L’Usuari pot exportar en qualsevol moment les dades de facturació i financeres en un full de càlcul. QUIPU realitza backups diaris però no pot recuperar els backups per un individu en particular en un moment particular de temps. Per això, davant qualsevol canvi que l’usuari faci a la seva informació, QUIPU no pot recuperar l’històric i per això recomana a l’usuari exportar la informació de forma periòdica si vol conservar un històric de canvis.

12. Eliminació de la informació en qualsevol moment

L’Usuari pot esborrar tota la informació que es troba a QUIPU en qualsevol moment. Si l’usuari no ho fa, davant la baixa del servei, QUIPU guarda durant trenta (30) dies la informació. Passats aquests dies, la informació s’elimina automàticament.

Així doncs, recomanem que l’usuari guardi la informació abans de donar-se de baixa del servei.

13. Informació bancària

QUIPU no guarda la seva informació bancaria relacionada amb el pagament del compte de QUIPU. La informació de pagament es guarda encriptada per les nostres plataformes de pagament (empreses “PAYMILL” i STRIPE”) amb l’únic objectiu de poder realitzar la facturació recorrent periòdica. Ningú de dins ni fora del staff de QUIPU té accés a aquesta informació.