Condicions d'ús

Benvinguts a Quipu App, S.L. (d’ara en endavant Quipu), un servei online de creació, edició i gestió de la informació relacionada amb la facturació i la gestió financera, dissenyat i ofert especialment per a startups, e-commerce i autònoms així com petites i mitjanes empreses de tot el món. Aquestes condicions d’ús intenten explicar les nostres obligacions com a prestadors de servei i explicar les obligacions dels usuaris.

Per favor, llegeix atentament abans de procedir a l’ús dels serveis proporcionats. Quipu es reserva el dret a actualitzar i modificar les Condicions d’ús sense cap avís previ.

Quipu, amb NIF B-66086042 i domicili al carrer Àlaba 61, 5-2 de Barcelona (08005 – Espanya), inscrita al Registro Mercantil de Barcelona Tom 43882, Foli 117, Pàgina B440915, Inscripció 1ª, proporciona el Lloc Web Quipu i als seus serveis relacionats (Serveis) d’acord amb les Condicions d’ús establerts a continuació.

El present acord, tindrà validesa a partir de la data en que l’usuari marqui la casella d’acceptació d’aquest acord que figura a sota.

Les noves característiques que es puguin afegir als Serveis, estaran subjectes a les Condicions d’ús. En cas que vostè continuï fent ús del Servei desprès de qualsevol modificació, suposarà la conformitat amb aquestes modificacions. Sempre pot consultar la versió més recent de les Condicions d’ús a http://www.getquipu.com/ca/condicions.

L'incompliment de qualsevol de les Condicions d’ús podrà ser causa d’anul·lació del seu compte.

1. Condicions del compte

Només si és major de setze (16) anys pot accedir a aquest Servei.

Ha de proporcionar un nom legal complet, una direcció de correu electrònic i qualsevol altra informació requerida per completar el procés de registre.

Vostè és responsable de mantenir la privacitat del seu compte. Quipu no es farà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui ser conseqüència d’un error seu al protegir la seva informació d’accés, inclosa la seva clau.

Les parts accepten equiparar jurídicament la firma autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol altre tipus de clau, codi o element de seguretat identificatiu. Sense perjudici de l’anterior, el prestador dels Serveis podrà exigir quan consideri necessari la confirmació escrita del client.

2. Tipus de contracte

Existeixen dos tipus de contracte (d’ara en endavant es parlarà de compte enlloc de Contracte).

i) El compte autònom / freelance, dóna dret a ús de l’eina per part d’un usuari i del seu gestor així com emmagatzemar informació a Quipu fins a 1Gb de capacitat.

ii) El compte empresa, dóna dret a ús de l’eina per part de tres (3) usuaris i del seu gestor així com emmagatzemar informació a Quipu fins a 3Gb de capacitat.

iii) El compte Quipu + Delvy dona dret a l'ús d'un compte Quipu - autònom o empresa - i del servei de l'assessoria legal Delvy. Les condicions dels comptes de Quipu són les mateixes que a l'apartat i) i ii). Les condicions del servei de Delvy les defineix la pròpia assessoria.

3. Pagament i accés

És necessària una targeta bancaria vàlida per realitzar els pagaments. Aquesta no és necessari per crear un compte gratuït. Quipu cobrarà de forma recorrent una quota periòdica en funció del tipus de compte que tingui contractat.

El Servei es cobra cada període per avançat, i no és reemborsable. No es tornarà els diners ja pagats pel Servei, ni totalment ni parcialment. En cap cas es farà excepcions.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant comunicació electrònica.

En el cas que vostè canviï el seu compte, no es realitzarà un càrrec a la targeta amb el nou import fins la següent data de facturació. A partir d’aquest moment, a la pròxima factura es realitzarà un càrrec a la targeta amb el nou import, a no ser que vostè cancel·li el compte.

En cas d’impagament o devolució del rebut es notificarà l’impagament i perdrà automàticament la capacitat d’accedir al Servei. Les dades seran eliminades als (30) dies.

Cap quota inclou impostos o obligacions exigides per les autoritats governamentals. Només vostè és responsable del pagament d’aquests impostos o obligacions. Quipu li dona el dret a accedir al ús del Servei mitjançant internet en un rol d’usuari determinat segons els drets concedits. L’usuari decideix qui té dret a entrar al seu compte amb el rol que consideri oportú.

4. Modificació del servei i de les quotes

Quipu es reserva el dret a modificar o suspendre, temporalment o permanentment el Servei en qualsevol moment per raons convenients o de força major.

Quipu es reserva el dret a canviar les quotes mensuals amb un preavís de 15 dies. Les notificacions del canvi de quotes es publicaran al lloc web de Quipu i per escrit.

5. Cancel·lació i rescissió

Només vostè és responsable de l’adequada cancel·lació del seu compte. Pot cancel·lar el seu compte en qualsevol moment enviant un correu a support@getquipu.com.

Un cop cancel·lat el seu compte, tot el seu contingut serà eliminat als trenta (30) dies.

Només vostè pot cancel·lar el compte en qualsevol moment, però es farà responsable de tots els cobraments realitzats fins el moment, inclòs el càrrec mensual complet del mes en que es suspèn el servei. A partir d’aquest moment, no es realitzarà cap altre càrrec.

Quipu es reserva el dret a cancel·lar un compte o impedir l’ús del Software a qui incompleixi les presents Condicions d’ús.

6. Dret a còpia i propietat intel·lectual

Quipu, els seus socis o proveïdors, tenen els drets de Propietat intel·lectual de tots i qualsevol dels components del Servei que puguin protegir-se, inclòs però no limitant-se al nom del Servei, material gràfic, tot el software associat amb el Servei i els elements de la interfície d’usuari continguts al Servei, moltes característiques individuals i la documentació relacionada.

Vostè es compromet a no copiar, adaptar, reproduir, distribuir, aplicar enginyeria inversa, descompilar, o dissimular qualsevol faceta del Servei que Quipu, els seus socis o els seus proveïdors posseeixin. Vostè també accepta i s’obliga a no utilitzar robots, spiders, altres aparells automatitzats, o processos manuals per controlar o copiar qualsevol contingut del Servei.

Quipu no reclamarà drets sobre la Propietat Intel·lectual del Contingut que vostè puja o proporciona al Servei. No gens menys, utilitzant el Servei per enviar contingut, vostè accepta que tercers puguin veure i compartir el contingut enviat explícitament per vostè.

7. Condicions generals

Vostè és completament responsable de l’accés i correcte ús de Quipu subjecte a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bones costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions generals d’ús.

Vostè accepta no revendre, duplicar, reproduir o explotar qualsevol part del Servei sense el consentiment explícit escrit de Quipu. Vostè no pot usar el Servei per emmagatzemar, hostejar o enviar correu electrònic malvolent o no sol·licitat (spam).

Vostè entén que el Servei pot utilitzar-se per la transmissió del seu contingut, i durant el procés, el seu Contingut, incloses factures, avisos de pagament i missatges personals, pot transferir-se sense encriptar a través d’internet. Vostè no pot utilitzar el Servei per transmetre cap virus, cuc, o qualsevol altre contingut maliciós o malèvol.

Quipu no dóna garanties sobre a (a) la seva capacitat d’ús del Servei, (b) la seva satisfacció amb el Servei, (c) que el Servei estigui disponible en tot moment, ininterrompudament i sense errors, (d) la precisió dels càlculs matemàtics duts a terme pel Servei, i (e) la correcció dels errors del Servei.

Ni Quipu ni els seus socis, ni els seus patrocinadors son responsables de qualsevol dany directe, indirecte, secundari, consegüent, especial, exemplar, punitiu, o de qualsevol altre tipus que sorgeixi o que estigui relacionat de qualsevol forma amb l’ús que vostè faci del Servei. Només vostè pot solucionar la insatisfacció del Servei deixant d’utilitzar-lo i cancel·lant el seu compte.

Si qualsevol condició aquí escrita queda invalidada o no pot aplicar-se, l’aplicació de qualsevol de les restants no s’ha de veure en cap cas afectada.

Qualsevol pregunta sobre les Condicions d’ús pot dirigir-se al suport tècnic de Quipu: support@getquipu.com.

Les Condicions d’ús, estableixen un enteniment absolut entre vostè i Quipu sobre el Servei i prevalen davant qualsevol acord previ arribat entre vostè i Quipu.

Les Condicions i la seva relació amb Quipu respecte aquestes Condicions, es regirà per les Lleis d’Espanya. Vostè i Quipu accepten sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol qüestió jurídica en relació a les Condicions.